30.12.12

ఒక పేరు చెప్పండి

బ్లాగు మిత్రులకు తెలుగులొనే పలకరించాలని అనుకుంటూ.. ఏమంటే బాగుంటుందో తెలియక.. అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను.

మిత్రులకు చిన్న విన్నపం :


మా చెల్లెలి సంబరం: మా చెల్లాయికి పాప పుట్టింది. మా బుల్లి మేనకోడలకి ముచ్చటైన పేరు పెట్టాలని ఆరాటపడుతున్నాను. తను పుట్టిన సమయం ప్రకారం " రి " అక్షరంతో పేరు పెట్టాలని చెప్పారు. పంతులు గారు " రిషిత ", "రితీష " అని రెండు పేర్లను సూచించారు. నా మనసెందుకో వాటిని అంగీకరించలేకపోతుంది. మీరు ఒక అందమైన పేరుని సూచిస్తారని ఇలా ఇక్కడకి వచ్చాను.

నాకు మాత్రం పదహరణాల తెలుగు పేరు కావాలి.

ఆశకైనా హద్దు ఉండాలంటారా..:) సరే ఏదో ఒకటి.. మంచి పేరు చెప్పేయండి.